Routes & Schedule

Cruising Time Schedule (2020/5/7~2020/9/30)

No. Ship outward (for YAGISHIRI TE-U-RI) homeward (for HABORO)
HABORO arriving YAGISHIRI depart YAGISHIRI TE-U-RI TE-U-RI arriving YAGISHIRI depart YAGISHIRI HABORO
1 Ferry 8:20 9:15 9:30 10:00 10:25 10:55 11:20 12:15
2 Ferry 14:00 14:55 15:10 15:40 16:00 16:30 16:45 17:40

Cruising Time Schedule (2020/10/1~2021/4/7)

No. Ship outward (for YAGISHIRI TE-U-RI) homeward (for HABORO)
HABORO arriving YAGISHIRI depart YAGISHIRI TE-U-RI TE-U-RI arriving YAGISHIRI depart YAGISHIRI HABORO
1 Ferry 9:00 10:00 10:20 10:45 11:35 12:00 12:20 13:20

Page top